Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Soal dan Jawaban Mapel Bahasa Jawa Kelas X SMKsoal bahasa jawa kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 beserta jawabannya, soal bahasa jawa kelas 10 semester 2 dan kunci jawaban kurikulum 2013, contoh soal pranatacara dan jawaban kelas 10, soal bahasa jawa kelas 10 semester 1 dan kunci jawaban kurikulum 2013, soal bahasa jawa kelas 11 semester 2 dan kunci jawaban, kunci jawaban bahasa jawa kelas 10 semester 1, soal dan jawaban uas bahasa jawa kelas 10 semester 1, soal pilihan ganda bahasa jawa.


1 Karangan komplit kang diwartakake liwat koran, majalah, utawa buletin lan nduweni ancas kanggo ngandharake gagasan lan fakta kang bisa ndadekake wong bisa yakin utawa menehi piwulang sarta panglipur diarani...
A Artikel
B Drama
C Cerkak
D Geguritan
E Pacelathon
2 Panulisane artikel manawa kaudhal miturut strukture yaiku...
A Pambuka, isi, lan dudutan
B Pambuka, isi, lan pokok masalah
C Pambuka. dudutan, lan masalah
D Isi, dudutan, lan panutup
E Pambuka, masalah, lan panutup
3 Bug! Bocah lemu iku tiba ing lemah. Tembung kang kacithak miring diarani...
A Tembung wod
B Tembung lingga
C Tembung andhahan
D Tembung entar
E Tembung garba
4 Tembung lumintu, tumindak, pinilih tembunge lingga yaiku...
A Lintu, tindak, pilih
B Mintu, tindak, pinilih
C Lintu, mindak, pilih
D Mintu, tindak. pilih
E Lintu, mindak, pinilih
5 Ukara ing ngisor iki kang nganggo tembung panggandheng kang nyatakake kosok balen yaiku...
A Kalestarian alam iku perlu dijaga supaya tetep menehi manfaat kanggo manungsa, nanging isih ana manungsa sing durung sadar babagan kasebut.
B Sanadyan wis dianjurke nggunakake kaca mata kang ana filtere isih ana wae wong kang ora manut.
C Lingkungan alam kalebu lemah, banyu, alas, lan hawa perlu dijaga supaya sumberdaya alam tetep lestari lan ngasilake paedah kanggo manungsa.
D Maneka warna tuladha rusake alam amarga pokale manungsa yaiku banjir, longsor, alas gundul, pencemaran udara, lan sapanunggalane.
E Kamangka, menawa kita bisa njaga lingkungan, mesthi ora bakal gawe kapitunan tumrap awake dhewe lan generasi sabanjure.
6 Rusake alam njalari anane bencana alam kang terus-terusan wiwit lemah ambles, banjir, lindhu, lan kasatan banyu. Bencana alam kasebut minangka pepeling yen satuhune masyarakat kudu nglestarikake alam. Jaman saiki akeh alas sing digundhuli, alam kang dirajah-rajah, kali kebak sampah, lan eksploitasi tambang sing wusanane dadi sumbere bencana alam. Manungsa kudu eling yen njaga kelestarian alam padha karo njaga awake dhewe, amarga alam sing rusak bakal nduweni pengaruh marang uripe manungsa.

Kang kalebu jinise bencana alam miturut teks artikel kasebut yaiku...
A lemah ambles, banjir, lindhu, lan kasatan banyu
B gunung mbledhos, lindhu, lan banjir
C banjir, alas gundhul, lan kasatan banyu
D lesus, topan, lan banjir
E lindhu, lemah ambles, lan banjir
7 Saben dina adhiku dolanan boneka.

Pangudhale ukara kasebut adhedhasar kalungguhane yaiku...
A K. Wayah-J-W-L
B J-W-L
C K. panggonan-J-W-L
D J-W-L-K. panggonan
E J-W-K.wayah
8 Desi : “Eh San, entenana aku” (mbengok rada banter) (1)
Santi : “Ya, cepet. Selak bel ngko awake dhewe telat mlebu kelas”

Saka prathelan teks lakon ing dhuwur, dialog kang angka siji nuduhake titikane basa lisan, yaiku...
A Kasengkuyung intonasi, praupan lan tandha laku
B Ukara lan tembunge ora ganep
C Kaiket dening panggonan
D Kaiket dening wektu
E Ana sing guneman langsung
9 Ing ngisor iki sing kalebu ukara camboran yaiku...

A Aku lagi sinau nalika Bapak rawuh saking kantor.
B Bapak lan Ibu tindak dhateng daleme simbah.
C Dhik Santi lagi dolanan ing latar.
D Bocah-bocah kelas X lagi upacara ing lapangan.
E Simbah dhahar klepon lan srabi wonten pawon.
10 Ing ngisor iki kang kalebu ukara lamba yaiku...
A Santi lagi ngelapi meja.
B Dodi nyapu kelas nalika Rina nyulaki meja.
C Sinta sinau nalika adike dolanan boneka.
D Rani masak lan nggawe wedang.
E Kula nembe sinau nalika Bapak rawuh saking kantor.
11 Raja Alengkadiraja ajejuluk...
A Prabu Dasamuka
B Prabu Rama Wijaya
C Prabu Dasarata
D Prabu Duryudana
E Prabu Yudhistira
12 Lakon Sumantri lan Sukrasana kalebu ing crita wayang...
A Arjuna Sasrabahu
B Ramayana
C Mahabarata
D Kadhewatan
E Limbukan
13 Wayang kang nyritakake para dewa, wiwit Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Ismaya, Sang Hyang Temajaya, lan kabeh dewa-dewi diarani...
A Kadhewatan
B Arjuna Sasrabahu
C Ramayana
D Mahabarata
E Pandhawa
14 Ing ngisor iki kalebu paraga kang nyengkuyung pagelaran wayang, kajaba...
A Pujangga
B Pangrawit
C Pasindhen
D Waranggana
E Niyaga
15 Budhe lagi lara untu mula ora gelem mangan. Ukara ing sisih kiwa yen diowahi dadi basa krama alus yaiku...
A Budhe nembe gerah waja mila boten kersa dhahar.
B Budhe nembe sakit waja mula boten purun dhahar.
C Budhe nembe gerah untu mila boten kersa nedha.
D Budhe nembe sakit untu mila boten kersa dhahar.
E Budhe nembe gerah waja mila boten kersa nedha.
16 Ing pagelaran wayang, blencong nggambarake...
A Srengenge
B Bumi
C Ilining banyu
D Ilining getih
E Mobah mosiking jagad
17 Kelir iku nggambarake...
A Akasa
B Bumi
C Geni
D Alas
E Segara
18 Shinta sumerep kabregasaning kidang, banjur tuwuh prentuling manah pengen ngingah kidang rukmi kasebut. Tembung kang kacithak miring ing ukara sisih kiwa, nduweni teges...
A Emas
B Kuning
C Lincah
D Perak
E Ayu
19 Kang nduweni Panah Pasopati yaiku...
A Janaka
B Yudhistira
C Werkudara
D Rahwana
E Rama Wijaya
20 Pak Guru . . . enjing sanget. Tembung kang trep kanggo ngisi ceceg-ceceg kasebut yaiku...
A Rawuhipun
B Duginipun
C Tekanipun
D Dhatengipun
E Dugine
21 Panganggone basa ngoko lugu kaya kang diandharake ing gisor iki, kajaba...
A Anak marang bapake
B Wong tuwa marang anake
C Guru marang muride
D Tumrap wong luwih enom
E Marang kanca sapantaran
22 Ing ngisor iki kalebu karakteristik basa lisan, kajaba...
A Unsur gramatikal digatekake.
B Ana sing guneman kanthi adu arep.
C Tembung lan ukarane akeh sing ora jangkep.
D Kaiket dening panggonan.
E Kaiket dening wektu.
23 Ukara ing ngisor iki kang bener miturut undha usuke basa yaiku...
A Bapak saweg mirsani TV.
B Kula badhe siram rumiyin.
C Kalawau kula dhahar enjing tabuh 06.00
D Nyuwun pangapunten, kalawingi kula nitih sepedha dhateng sekolah.
E Anggen kula wungu tabuh 05.00 enjing
24 Ing ngisor iki bab-bab kang kudu digatekake nalika maca ekspresif teks naskah drama kajaba...
A Sandhangan kang dianggo
B Pangucapan (lafal)
C Andhegan (jedha)
D Banter lirihe swara
E Praen lan mobah mosiking awak
25 Fakih : “ Pak... Ampun ditutup riyin Pak!!!”
Pak Satpam : “ Ora isa, wis telat kok.”
Fakih : “Alah Pak, nembe 2 menit mawon kok..”

Pacelathon kasebut kedadeyan ing...
A Ngarep gerbang sekolah
B Ngarep omah
C Ngarep kelas
D Ruang BK
E Ruang kepala sekolah
26 Ukara ing ngisor iki kang trep miturut undha usuke basa yaiku...
A Bapak tindak dhateng Jakarta kalawau enjing.
B Kula kalawingi mirsani ringgit wacucal wonten alun-alun.
C Budhe nembe sakit waja.
D Kula mundhut tigan sekawan kilo.
E Ibu tumbas lisah wonten warung.
27 Bab kang kudu digatekake nalika maragakake teks drama yaiku...
A Suara, polatan, lan polah tingkah
B Suara, polatan, lan busana
C Polatan, polah tingkah, lan busana
D Pangucapan, polatan, lan polah tingkah
E Polah tingkah, busana, lan jedha
28 Ing ngisor iki kang kalebu ater-ater anuswara yaiku...
A Ang, any, am, an
B Ang, any, ma, na
C Ka, e, ne, di
D Any, ang, na, m
E Um, in, er. el
29 Bapak : “ Maospati-Surabaya iku yen ngebis pirang jam?” Ukara kasebut yen didadekake ukara crita yaiku...
A Bapak mundhut pirsa yen ngebis saka Maospati tekan Surabaya iku pirang jam.
B Bapak mundhut pirsa, Maospati-Surabaya iku yen ngebis pirang jam?
C Bapak takon, yen ngebis Maospati-Surabaya iku pirang jam?
D Bapak takon, yen ngebis saka Maospati tekan Surabaya iku pirang jam.
E Bapak tanglet yen ngebis saka Maospati ning Surabaya iku pirang jam.
30 Simbah dhahar srabi. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku ….

A
B
C
D
E
31
Yen ditulis nganggo aksara latin yaiku...
A Toni tumbas gendhis ing wande.
B Toni tumbas gendhis ing wandhe.
C Tono tumbas gendis ing wande.
D Tono tumbas gendhis ing wandhe.
E Toni tumbas gendis ing wande.
32
A
B
C
D
E
33 Wong diajeni saka guneme dhewe. Unen-unen kang trep yaiku...

A
B
C
D
E
34 Unen-unen ing ngisor iki kang maknane manawa awake dhewe kudu bisa njaga kahormatane wong tua, yaiku...

A
B
C
D
E
35
Ukara kasebut unine...
A Kabeh amung katon susah.
B Kabeh mung katon susah.
C Kabeh namung katon sedheh.
D Kabeh mung katon sedheh.
E Kabeh namung katon susah.
36

Yen ditulis nganggo aksara latin unine...
A Kancil nunjang kayu jati.
B Kancil mlumpat mlumpat ing kali.
C Kancil mlumpati kayu jati.
D Kancil kejegur ing kali.
E Kancil lunjak lunjak ing pinggir kali.
37
A
B
C
D
E
38
A Ketiga
B Rendheng
C Udan
D Semi
E Panas
39 Klambiku regane 67.000 rupiyah. Menawa ditulis nganggo aksara Jawa yaiku...
A
B
C
D
E
40 

A Busana
B Lathi
C Awak
D Tumindak
E Praupan

Post a Comment for "Soal dan Jawaban Mapel Bahasa Jawa Kelas X SMK"