Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Soal dan jawaban Bahasa Jawa kelas XI

kunci jawaban bahasa jawa kelas 11 semester 2, contoh soal2 bahasa jawa kelas xi semester 2 kurikulum 13, soal dan jawaban uts bahasa jawa kelas 11 semester 2, kunci jawaban bahasa jawa kelas 11 semester 1 kurikulum 2013, soal bahasa jawa dan jawabannya, contoh soal bahasa jawa kelas 11 bab drama, soal dan jawaban uas bahasa jawa kelas 11 semester 2, soal bahasa jawa kelas xii dan kunci jawaban

1 Mibera
Mibera
Sanajan dudu peksi
Tan nduweni swiwi

Mibera
Miber sing dhuwur
Tan kena diukur

Mibera
Miber tekan awing-awang
Nggayuh arutala lan lintang

Nggayuh arutala lan lintang.
Tembung arutala sami tegesipun kaliyan ….
A Rembulan
B Kartika
C Gegana
D Surya
E Mega
2 Mibera
Mibera
Sanajan dudu peksi
Tan nduweni swiwi

Mibera
Miber sing dhuwur
Tan kena diukur

Mibera
Miber tekan awing-awang
Nggayuh arutala lan lintang
Menapa ingkang saged dipuntuladhani saking gurit menika?
A Nggayuh impen kudu tememen
B Dadia manungsa kang pinilih
C Mibera sanajan ora nduwe swiwi
D Tekan awang-awang nggayuh lintang
E Nggayuh kamulyan kanthi sregep sinau
3 Mibera
Mibera
Sanajan dudu peksi
Tan nduweni swiwi

Mibera
Miber sing dhuwur
Tan kena diukur

Mibera
Miber tekan awing-awang
Nggayuh arutala lan lintang
Purwakanthi salebeting gurit menika ….
A Guru swara
B Guru basa
C Guru sastra
D Lumaksita
E Guru lagu
4 Mibera
Mibera
Sanajan dudu peksi
Tan nduweni swiwi

Mibera
Miber sing dhuwur
Tan kena diukur

Mibera
Miber tekan awing-awang
Nggayuh arutala lan lintang

Manut gurit kasebat, peksi merlambangaken menapa?
A Manungsa
B Manuk
C Emprit
D Bayi
E Kewan
5 Pamilihan sakathahing tembung ingkang dipuntindakaken panggurit ing salebeting geguritan ….
A Diksi
B Imaji
C Tipografi
D Purwakanthi
E Intonasi
6 Wujud nyata utawi blegeripun geguritan ….
A Tipografi
B Imaji
C Diksi
D Purwakanthi
E Intonasi
7 Tetembungan ingkang dipunginakaken dening penggurit ingkang nggadhahi daya panyitra ….
A Imaji
B Diksi
C Tipografi
D Purwakanthi
E Intonasi
8 Tembung ingkang nggadhahi swanten runtut lan lumrah wonten ing geguritan ….
A Purwakanthi
B Imaji
C Diksi
D Tipografi
E Intonasi
9 Mibera
Mibera
Sanajan dudu peksi
Tan nduweni swiwi

Mibera
Miber sing dhuwur
Tan kena diukur

Mibera
Miber tekan awing-awang
Nggayuh arutala lan lintang
Tipografi geguritan menika ….
A 3 pada
B 4 pada
C 5 pada
D 6 pada
E 7 pada
10 Ancasipun maca endah geguritan inggih menika ….
A ingkang nyemak lan mirsani saged ngertos isi, piweling, lan kaendahan geguritan.
B mangertosi struktur lair geguritan.
C supados ingkang mirsani sami nggumun lane ram dhateng ingkang maca.
D saged maringi tandha andhegan, nata napas, lan pangucapan.
E mangertosi struktur batin geguritan.
11 Mibera
Mibera
Sanajan dudu peksi
Tan nduweni swiwi

Mibera
Miber sing dhuwur
Tan kena diukur

Mibera
Miber tekan awing-awang
Nggayuh arutala lan lintang
Imaji ing geguritan menika ….
A Imaji pandeleng
B Imaji pangrungu
C Imaji pangrasa
D Imaji pangganda
E Imaji panindak
12 Mibera
Mibera
Sanajan dudu peksi
Tan nduweni swiwi

Mibera
Miber sing dhuwur
Tan kena diukur

Mibera
Miber tekan awing-awang
Nggayuh arutala lan lintang
Nada ing geguritan menika ….
A Ngguroni
B Ndhikte
C Kerjasama
D Ngudhari prakara
E Masrahake
13 Mibera
Mibera
Sanajan dudu peksi
Tan nduweni swiwi

Mibera
Miber sing dhuwur
Tan kena diukur

Mibera
Miber tekan awing-awang
Nggayuh arutala lan lintang
Geguritan menika sapada wonten …. gatra
A Tigang
B Sekawan
C Gangsal
D Nem
E Pitung
14 Ingkang kalebet tembung entar ….
A Bocah kae pancen dawa tangane
B Gajah ngidak rapah
C Emprit abuntut bedhug
D Diwenehi ati ngrogoh rempela
E Kebo nusu gudel
15 Ingkang kalebet purwakanthi guru sastra ….
A Bobot, bibit, bebet
B Ana dina, ana upa
C Sapa jujur bakal makmur
D Kolik priya, priyagung Anjani putra
E Tepi wastra, wastra tumrap mustaka
16 Tedhak Siten
Tedhak siten menika salah satunggaling upacara kelairan adat Jawi. Bayi ingkang umuripun sampun ngancik pitunglapan ingkang nglampahi tedhak siten. Ing padatan, tedhak siten kaleksanan ing pelataran griya. Piranti ingtkang dipunbetahaken antawisipun sekul tumpeng, jenang abrit lan pethak, jajan pasar, jadah pitung warni, andha tebu wulung, kurungan pitik, pari, kapas, sekar telon (kados ta mawar, mlathi, lan kenanga), uwos jene, arta receh, lan maneka barang ingkang migunani (kados ta buku, pulpen, lsp).
Bayi umur pinten ingkang nglampahi tedhak siten?
A Umuripun 245 dinten
B Umuripun 244 dinten
C Umuripun 243 dinten
D Umuripun 242 dinten
E Umuripun 241 dinten
17 Tedhak Siten
Tedhak siten menika salah satunggaling upacara kelairan adat Jawi. Bayi ingkang umuripun sampun ngancik pitunglapan ingkang nglampahi tedhak siten. Ing padatan, tedhak siten kaleksanan ing pelataran griya. Piranti ingtkang dipunbetahaken antawisipun sekul tumpeng, jenang abrit lan pethak, jajan pasar, jadah pitung warni, andha tebu wulung, kurungan pitik, pari, kapas, sekar telon (kados ta mawar, mlathi, lan kenanga), uwos jene, arta receh, lan maneka barang ingkang migunani (kados ta buku, pulpen, lsp).
Piranti menika dipunbetahaken nalika tedhak siten, kajawi ….
A Jadah patang warni
B Jajan pasar
C Uwos jene
D Andha tebu wulung
E Sekar telon
18 Tedhak Siten
Tedhak siten menika salah satunggaling upacara kelairan adat Jawi. Bayi ingkang umuripun sampun ngancik pitunglapan ingkang nglampahi tedhak siten. Ing padatan, tedhak siten kaleksanan ing pelataran griya. Piranti ingtkang dipunbetahaken antawisipun sekul tumpeng, jenang abrit lan pethak, jajan pasar, jadah pitung warni, andha tebu wulung, kurungan pitik, pari, kapas, sekar telon (kados ta mawar, mlathi, lan kenanga), uwos jene, arta receh, lan maneka barang ingkang migunani (kados ta buku, pulpen, lsp).
Menapa pitutur ingkang kaandhut ing tedhak siten?
A Dadosa tiyang ingkang mandhiri
B Dadosa tiyang ingkang sugih
C Dadosa tiyang ingkang pinter
D Dadosa tiyang ingkang misuwur
E Dadosa tiyang ingkang kinasih
19 Sasampunipun inggih menika nyebar udhik-udhik (arta receh lan uwos jene) kangge ngregengaken acara.
Nyebar udhik-udhik mratandhani ….
A supados dados tiyang ingkang loma
B supados dados tiyang ingkang welas asih
C supados dados tiyang ingkang kinasih
D supados dados tiyang ingkang wicaksana
E supados dados tiyang ingkang sareh
20 Ingkang dipunwastani upacara tedhak siten inggih menika ….
A Mudhun lemah
B Cedhak lemah
C Sepasaran
D Lair sepisanan
E Upacara slametan
21 Lajeng dipuninggahaken ing andha ingkang dipundamel saking tebu wulung.
Tembung ingkang kacethak kandel sami tegesipun kaliyan ….
A Cemeng
B Pethak
C Abrit
D Jene
E Ijem
22 Tradhisi slametan kangge jabang bayi inggih menika ….
A Tedhak siten
B Midodareni
C Siraman
D Ngundhuh mantu
E Panggih
23 Upacara adat ingkang dipunwontenaken nalika kandhutanipun tiyang estri sampun ngancik umur pitung sasi lan ngandhut ingkang sepisanan ….
A Mitoni
B Piton-piton
C Sepasaran
D Selapanan
E Siraman
24 Ingkang kalebet tata rakit upacara penganten, kajawi ….
A Piton-piton
B Siraman
C Midodareni
D Balangan gantal
E Wiji dadi
25 Tata rakit upacara penganten ingkang nggadhahi teges manunggal rasa cipta miwah karsane, temu ing raos, bakal pinasthi dados jatu kramanipun ….
A Balangan gantal
B Wiji dadi
C Sindur binayang
D Timbangan
E Kacar kucur
26 Tata rakit upacara penganten ingkang nggadhahi teges wujud bektinipun tiyang estri dhateng tiyang kakungipun ….
A Wiji dadi
B Balangan gantal
C Sindur binayang
D Timbangan
E Kacar kucur
27 Tata rakit upacara penganten ingkang nggadhahi teges menawi tiyang kakung sampun dipuntampi dados perangan kulawarga tiyang estri ….
A Sindur binayang
B Wiji dadi
C Balangan gantal
D Timbangan
E Kacar kucur
28 Tata rakit upacara penganten ingkang nggadhahi teges tiyang sepuh penganten estri boten emban cindhe emban siladan kaliyan penganten kakung ….
A Timbangan
B Sindur binayang
C Wiji dadi
D Balangan gantal
E Kacar kucur
29 Tata rakit upacara penganten ingkang nggadhahi teges sedaya rejekinipun tiyang kakung dipunparingaken dhateng tiyang estri ….
A Kacar kucur
B Balangan gantal
C Sindur binayang
D Timbangan
E Wiji dadi
30 Tata rakit upacara penganten ingkang nggadhahi teges tetepa setunggal raos ing lair lan batos, jumbuh ing sedaya reh gegayuhanipun ….
A Dulangan
B Kacar kucur
C Balangan gantal
D Timbangan
E Wiji dadi
31 Nuwun,
Dhumateng para jamaah kakung putri ingkang minulya.
Minangka murwakani atur, mangga sami ngaturaken puji dalasan sokur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos, awit saking paringipun nikmat kita sedaya saged makempal ing ngriki kanthi wilujeng.
Pratelan kasebat peranganipun sesorah ingkang dipunwastani ….
A Purwaka basa
B Surasa basa
C Salam pambuka
D Panutup
E Wasana basa
32 Dhumateng para jamaah kakung putri ingkang minulya.
Kosok balinipun tembung ingkang kacethak kandel inggih menika ….
A Lanang
B Wadon
C Putu
D Simbah
E Anak
33 Awit saking paringipun nikmat kita sedaya saged makempal ing ngriki kanthi wilujeng.
Tembung ingkang kacetak kandel sami tegesipun kaliyan ….
A Slamet
B Susah
C Seneng
D Beja
E Bagya
34 Paraga pambagyaharja kudu bisa jumbuh karo pahargyan kang lumaku. Mula paragane kudu bisa ….
A Ngreti jinise tanggap wacana lan tema acara
B Busana kang jumbuh karo swasana
C Ngreteni wawasan pamireng kang bakal ngrungokake tanggap wacana
D Nyepakake bab-bab lan piranti kang dibutuhake nalika tanggap wacana
E Ngreteni wektu utawa durasi tanggap wacana kang diwenehake
35 Perangan saptama ingkang ateges bleger wewujudan ….
A Magatra
B Malaksana
C Mawastha
D Maraga
E Malaghawa
36 Perangan saptama ingkang ateges jumeneng jejer ….
A Mawastha
B Magatra
C Malaksana
D Maraga
E Malaghawa
37 Nalika panatacara macakake tata cara pambagyaharja kala mangsa ngandharake wektu kang kudu digunakake. Mula paragane kudu bisa ....
A Ngreteni wektu utawa durasi tanggap wacana kang diwenehake
B Ngreti jinise tanggap wacana lan tema acara
C Busana kang jumbuh karo swasana
D Ngreteni wawasan pamireng kang bakal ngrungokake tanggap wacana
E Nyepakake bab-bab lan piranti kang dibutuhake nalika tanggap wacana
38 Jarik lurik, asal Sala
……………………

Menapa wosipun ingkang trep kangge parikan menika?
A Lirak-lirik ana rasa
B Nadyan telat ora apa
C Bingunge kelingan tresna
D Dipikir ning ra rumangsa
E Sing salah njaluk ngapura
39 …………………………
Tiwas nglirik, ra kelakon

Purwaka ingkang trep kangge njangkepi parikan ….
A Golek jangkrik, ing protelon
B Saka wetan, bali ngulon
C Ana dara, ing pagupon
D Mas Dani, mangan klepon
E Ibu masak, ana ing pawon
40 Nyangking ember, kiwa tengen ……………………………………………….

Menapa wosipun kangge parikan menika?
A Lungguh jejer, tamba kangen
B Lirak-lirik ana rasa
C Nadyan telat ora apa
D Bingunge kelingan tresna
E Dipikir ning ra rumangsa

Post a Comment for "Soal dan jawaban Bahasa Jawa kelas XI"