Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

100 contoh soal ujian sekolah bahasa jawa kelas 12

1 Rengking Setunggal
Dinten menika rapotipun sami dipunbagi. Kula bingah sanget amargi kula ....(1) rengking setunggal. Padatanipun, kula ing urutan nomer kalih. Kula ....(2) saking sekolah sesarengan kaliyan kanca-kanca. Kanca kula sami ....(3) kelas sedaya.
Dugi ....(4), pipi kula langsung dipunambung bapak kaliyan ibu. Kula dipunjanjeni bapak badhe ....(5) sepedhah enggal. Adhi kula ugi bingah amargi saged gladhen ....(6) sepedhah. Ibu ugi njanjeni badhe ....(7) dhateng dalemipun simbah.
A Angsal
B Entuk
C Pikantuk
D Nampi
E Oleh


2 Rengking Setunggal
Dinten menika rapotipun sami dipunbagi. Kula bingah sanget amargi kula ....(1) rengking setunggal. Padatanipun, kula ing urutan nomer kalih. Kula ....(2) saking sekolah sesarengan kaliyan kanca-kanca. Kanca kula sami ....(3) kelas sedaya.
Dugi ....(4), pipi kula langsung dipunambung bapak kaliyan ibu. Kula dipunjanjeni bapak badhe ....(5) sepedhah enggal. Adhi kula ugi bingah amargi saged gladhen ....(6) sepedhah. Ibu ugi njanjeni badhe ....(7) dhateng dalemipun simbah.
A Mantuk
B Wangsul
C Kondur
D Mulih
E Bali


3 Rengking Setunggal
Dinten menika rapotipun sami dipunbagi. Kula bingah sanget amargi kula ....(1) rengking setunggal. Padatanipun, kula ing urutan nomer kalih. Kula ....(2) saking sekolah sesarengan kaliyan kanca-kanca. Kanca kula sami ....(3) kelas sedaya.
Dugi ....(4), pipi kula langsung dipunambung bapak kaliyan ibu. Kula dipunjanjeni bapak badhe ....(5) sepedhah enggal. Adhi kula ugi bingah amargi saged gladhen ....(6) sepedhah. Ibu ugi njanjeni badhe ....(7) dhateng dalemipun simbah.
A Minggah
B Munggah
C Nunggak
D Mundhak
E Mindhak
4 Rengking Setunggal
Dinten menika rapotipun sami dipunbagi. Kula bingah sanget amargi kula ....(1) rengking setunggal. Padatanipun, kula ing urutan nomer kalih. Kula ....(2) saking sekolah sesarengan kaliyan kanca-kanca. Kanca kula sami ....(3) kelas sedaya.
Dugi ....(4), pipi kula langsung dipunambung bapak kaliyan ibu. Kula dipunjanjeni bapak badhe ....(5) sepedhah enggal. Adhi kula ugi bingah amargi saged gladhen ....(6) sepedhah. Ibu ugi njanjeni badhe ....(7) dhateng dalemipun simbah.
A Griya
B Dalem
C Omah
D Wisma
E Ngomah


5 Rengking Setunggal
Dinten menika rapotipun sami dipunbagi. Kula bingah sanget amargi kula ....(1) rengking setunggal. Padatanipun, kula ing urutan nomer kalih. Kula ....(2) saking sekolah sesarengan kaliyan kanca-kanca. Kanca kula sami ....(3) kelas sedaya.
Dugi ....(4), pipi kula langsung dipunambung bapak kaliyan ibu. Kula dipunjanjeni bapak badhe ....(5) sepedhah enggal. Adhi kula ugi bingah amargi saged gladhen ....(6) sepedhah. Ibu ugi njanjeni badhe ....(7) dhateng dalemipun simbah.
A Dipunpundhutaken
B Dipundhutake
C Dipuntumbasake
D Ditumbaske
E Ditukokake
6 Rengking Setunggal
Dinten menika rapotipun sami dipunbagi. Kula bingah sanget amargi kula ....(1) rengking setunggal. Padatanipun, kula ing urutan nomer kalih. Kula ....(2) saking sekolah sesarengan kaliyan kanca-kanca. Kanca kula sami ....(3) kelas sedaya.
Dugi ....(4), pipi kula langsung dipunambung bapak kaliyan ibu. Kula dipunjanjeni bapak badhe ....(5) sepedhah enggal. Adhi kula ugi bingah amargi saged gladhen ....(6) sepedhah. Ibu ugi njanjeni badhe ....(7) dhateng dalemipun simbah.
A Numpak
B Nitih
C Ngepit
D Ngonthel
E Nyilih
7 Rengking Setunggal
Dinten menika rapotipun sami dipunbagi. Kula bingah sanget amargi kula ....(1) rengking setunggal. Padatanipun, kula ing urutan nomer kalih. Kula ....(2) saking sekolah sesarengan kaliyan kanca-kanca. Kanca kula sami ....(3) kelas sedaya.
Dugi ....(4), pipi kula langsung dipunambung bapak kaliyan ibu. Kula dipunjanjeni bapak badhe ....(5) sepedhah enggal. Adhi kula ugi bingah amargi saged gladhen ....(6) sepedhah. Ibu ugi njanjeni badhe ....(7) dhateng dalemipun simbah.
A Sowan
B Mara
C Lunga
D Kesah
E Tindak
8 Pak Guru : “Jenengmu sapa?”
Rudi : “….”
Wangsulanipun Rudi ingkang trep ….
A Nama kula Rudi, Pak
B Nami kula Rudi, Pak
C Asma kula Rudi, Pak
D Asmi kula Rudi, Pak
E Jeneng kula Rudi, Pak
9 Simbah …. srabi, kula …. gethuk
A dhahar, nedha
B dhahar, dhahar
C nedha, nedha
D Nedha, dhahar
E Dhahar, madhang
10 Bapak …. kopi, ibu …. teh
A ngunjuk, ngunjuk
B ngunjuk, nginum
C nginum, nginum
D nginum, ngunjuk
E ngombe, ngombe
11 Pakdhe …. tabuh …. dalu
A Sare, sewelas
B Sare, setunggalwelas
C Tilem, sewelas
D Tilem, setunggalwelas
E Turu, setunggalwelas
12 …. Mbah Warno sampun pethak sedaya
A Rikmanipun
B Rekmanipun
C Rambutipun
D Rikmane
E Rambute
13 Bapak …. saking kantor tabuh gangsal sonten
A Kondur
B Mantuk
C Wangsul
D Mulih
E Bali
14 Ibu …. tigan kalih kilo ing peken
A Mundhut
B Tumbas
C Tuku
D Mendhet
E Jupuk
15 Bulik sampun …. waja sampun tigang dinten
A Gerah
B Sakit
C Lara
D Abuh
E Keropos
16 Yani nangis gero-gero ing jero kamare kang dikancing. Dheweke ora gelem metu merga diutus les matematika. Bapak lan ibune sidane ngomong karo Mbak Tari yen Yani durung gelem dilesi. Kamangka, minggu wingi Yani manut wae arep dilesi dening Mbak Tari.
Yani isih sesenggukan ing jero kamar. Kertas ulangane kang ana angka 40 ing sisih dhuwur dhewe bola-bali dideleng. Dheweke ngeling-eling kadadeyan rong dina sadurunge.
Kapethik saka Jaya Baya No. 52, Agustus 2014
Kados pundi watakipun Yani ing salebeting pethikan cerkak?
A Cuwa
B Seneng
C Sedhih
D Nesu
E gregeten
17 Yani nangis gero-gero ing jero kamare kang dikancing. Dheweke ora gelem metu merga diutus les matematika. Bapak lan ibune sidane ngomong karo Mbak Tari yen Yani durung gelem dilesi. Kamangka, minggu wingi Yani manut wae arep dilesi dening Mbak Tari.
Yani isih sesenggukan ing jero kamar. Kertas ulangane kang ana angka 40 ing sisih dhuwur dhewe bola-bali dideleng. Dheweke ngeling-eling kadadeyan rong dina sadurunge.
Kapethik saka Jaya Baya No. 52, Agustus 2014
Latar panggenan pethikan cerkak ing ….
A Kamar
B Omah
C Sekolah
D Kelas
E Latar
18 Panganggenipun lelewaning basa metafora ing ukara ….
A Wong kuwi gedhe endhase, mula ora disenengi ing pasrawungan.
B Bocah kembar kuwi kaya jambe sinigar.
C Rejekine lir banyu mili.
D Swarane mbelah-mbelahna bumi.
E Angin wengi dadi seksi cuthele ati.
19 Panganggenipun lelewaning basa hiperbola ing ukara ….
A Swarane mbelah-mbelahna bumi.
B Wong kuwi gedhe endhase, mula ora disenengi ing pasrawungan.
C Bocah kembar kuwi kaya jambe sinigar.
D Rejekine lir banyu mili.
E Angin wengi dadi seksi cuthele ati.
20 Panganggenipun lelewaning basa personifikasi ing ukara ….
A Angin wengi dadi seksi cuthele ati.
B Swarane mbelah-mbelahna bumi.
C Wong kuwi gedhe endhase, mula ora disenengi ing pasrawungan.
D Bocah kembar kuwi kaya jambe sinigar.
E Rejekine lir banyu mili.


21 Panganggenipun lelewaning basa litotes ing ukara ….
A Mangga mampir wonten gubug kula!
B Bocah kembar kuwi kaya jambe sinigar.
C Rejekine lir banyu mili.
D Wong kuwi gedhe endhase, mula ora disenengi ing pasrawungan.
E Angin wengi dadi seksi cuthele ati.


22 Panganggenipun lelewaning basa metonimia ing ukara ….
A Dhik Ratih numpak Beat pas budhal sekolah.
B Resikan timen bocah iki, saben esuk ora tau adus.
C Bocah kembar kuwi kaya jambe sinigar.
D Mangga mampir wonten gubug kula!
E Rejekine lir banyu mili.


23 Panganggenipun lelewaning basa ironi ing ukara ….
A Resikan timen bocah iki, saben esuk ora tau adus.
B Dhik Ratih numpak Beat pas budhal sekolah.
C Bocah kembar kuwi kaya jambe sinigar.
D Mangga mampir wonten gubug kula!
E Rejekine lir banyu mili.


24 Yani nangis gero-gero ing jero kamare kang dikancing. Dheweke ora gelem metu merga diutus les matematika. Bapak lan ibune sidane ngomong karo Mbak Tari yen Yani durung gelem dilesi. Kamangka, minggu wingi Yani manut wae arep dilesi dening Mbak Tari.
Yani isih sesenggukan ing jero kamar. Kertas ulangane kang ana angka 40 ing sisih dhuwur dhewe bola-bali dideleng. Dheweke ngeling-eling kadadeyan rong dina sadurunge.
Kapethik saka Jaya Baya No. 52, Agustus 2014
Sudut pandhang ing pethikan cerkak kasebut ….
A Wong katelu
B Wong kapisan
C Wong kapindho
D Wong kapapat
E Wong kalima


25 Ingkang kalebet tembung rangkep dwipurwa ….
A Bebungah
B Celuluk
C Cengenges
D Jegigig
E Cengingis


26 Ingkang kalebet tembung rangkep dwilingga semu ….
A Andheng-andheng
B Mlaku-mlaku
C Mlayu-mlayu
D Mangan-mangan
E Takon-takon


27 Ing ngandhap menika tembung rangkep dwilingga wantah ….
A Mlayu-mlayu
B Andheng-andheng
C Athi-athi
D Alun-alun
E Unyeng-unyeng


28 Tembung menika kalebet tembung rangkep dwilingga salin swara, kajawi ….
A Nulis-nulis
B Mangan-mengen
C Nulas-nulis
D Tura-turu
E Gonjang-gonjing


29 Adhiku seneng mangan iwel-iwel.
Tembung rangkep ingkang sami kaliyan ingkang kacithak miring …..
A Andheng-andheng
B Mangan-mangan
C Ngombe-ngombe
D Turu-turu
E Tuku-tuku


30 Ingkang kalebet tembung rangkep dwiwasana ….
A Cengingis
B Nyenyuwun
C Sesepuh
D Tetuku
E Bebungah


31 Tata rakitipun teks anekdot ….
A Janturan-pawadan-prakara-tanggapan-wasana
B Janturan-prakara-pawadan-tanggapan-wasana
C Janturan-pawadan-tanggapan-prakara-wasana
D Janturan-prakara-tanggapan-pawadan-wasana
E Janturan-tanggapan-pawadan-prakara-wasana


32 Buah Aman Konsumsi
(1) Dina Senen esuk pinuju ngaso kapisan, sapadha siswa kelas XII-A SMA padha metu nang njaba kelas. (2) Ana sing mara kantin, uga ana sing omong-omongan sinambi lelungguhan ing ngarep kelas.
Dina : “Rin, buah apa ya sing paling aman dikonsumsi?” (3)
Rini : “Ya gedhang, ta. Ing omahku ora tau telat gedhang. Awit ora njalari lelara apa wae bisa kumat. Yen blimbing iku ora aman kanggo sing duwe lelara darah rendah. Jeruk ora aman kanggo sing duwe lelara maag, duren njalari kolesterol dhuwur.” (4)
Doni : “Kanggone kulawargaku, kabeh buah iki aman. Siji thok sing banget ora aman kanggo kasarasan.” (5)
Dina lan Rini : “Buah apa iku Don?” (6)
Doni : “Anggur abang njalari kanker (alias kantong kering)” (7)

Teks kasebat nuduhaken tuladhanipun ….
A Teks anekdot
B Crita lucu
C Dhagelan
D Plesetan
E Lelucon
33 Buah Aman Konsumsi
(1) Dina Senen esuk pinuju ngaso kapisan, sapadha siswa kelas XII-A SMA padha metu nang njaba kelas. (2) Ana sing mara kantin, uga ana sing omong-omongan sinambi lelungguhan ing ngarep kelas.
Dina : “Rin, buah apa ya sing paling aman dikonsumsi?” (3)
Rini : “Ya gedhang, ta. Ing omahku ora tau telat gedhang. Awit ora njalari lelara apa wae bisa kumat. Yen blimbing iku ora aman kanggo sing duwe lelara darah rendah. Jeruk ora aman kanggo sing duwe lelara maag, duren njalari kolesterol dhuwur.” (4)
Doni : “Kanggone kulawargaku, kabeh buah iki aman. Siji thok sing banget ora aman kanggo kasarasan.” (5)
Dina lan Rini : “Buah apa iku Don?” (6)
Doni : “Anggur abang njalari kanker (alias kantong kering)” (7)

Angka (2) ing salebeting teks kasebat nuduhaken perangan ….
A Janturan
B Pawadan
C Prakara
D Tanggapan
E Wasana
34 Buah Aman Konsumsi
(1) Dina Senen esuk pinuju ngaso kapisan, sapadha siswa kelas XII-A SMA padha metu nang njaba kelas. (2) Ana sing mara kantin, uga ana sing omong-omongan sinambi lelungguhan ing ngarep kelas.
Dina : “Rin, buah apa ya sing paling aman dikonsumsi?” (3)
Rini : “Ya gedhang, ta. Ing omahku ora tau telat gedhang. Awit ora njalari lelara apa wae bisa kumat. Yen blimbing iku ora aman kanggo sing duwe lelara darah rendah. Jeruk ora aman kanggo sing duwe lelara maag, duren njalari kolesterol dhuwur.” (4)
Doni : “Kanggone kulawargaku, kabeh buah iki aman. Siji thok sing banget ora aman kanggo kasarasan.” (5)
Dina lan Rini : “Buah apa iku Don?” (6)
Doni : “Anggur abang njalari kanker (alias kantong kering)” (7)

Perangan prakara wonten ing ukara nomer ….
A (5)
B (4)
C (3)
D (2)
E (1)


35 Buah Aman Konsumsi
(1) Dina Senen esuk pinuju ngaso kapisan, sapadha siswa kelas XII-A SMA padha metu nang njaba kelas. (2) Ana sing mara kantin, uga ana sing omong-omongan sinambi lelungguhan ing ngarep kelas.
Dina : “Rin, buah apa ya sing paling aman dikonsumsi?” (3)
Rini : “Ya gedhang, ta. Ing omahku ora tau telat gedhang. Awit ora njalari lelara apa wae bisa kumat. Yen blimbing iku ora aman kanggo sing duwe lelara darah rendah. Jeruk ora aman kanggo sing duwe lelara maag, duren njalari kolesterol dhuwur.” (4)
Doni : “Kanggone kulawargaku, kabeh buah iki aman. Siji thok sing banget ora aman kanggo kasarasan.” (5)
Dina lan Rini : “Buah apa iku Don?” (6)
Doni : “Anggur abang njalari kanker (alias kantong kering)” (7)

Angka (6) ing salebeting teks kasebat nuduhaken perangan ….
A Tanggapan
B Janturan
C Pawadan
D Prakara
E Wasana


36 Buah Aman Konsumsi
(1) Dina Senen esuk pinuju ngaso kapisan, sapadha siswa kelas XII-A SMA padha metu nang njaba kelas. (2) Ana sing mara kantin, uga ana sing omong-omongan sinambi lelungguhan ing ngarep kelas.
Dina : “Rin, buah apa ya sing paling aman dikonsumsi?” (3)
Rini : “Ya gedhang, ta. Ing omahku ora tau telat gedhang. Awit ora njalari lelara apa wae bisa kumat. Yen blimbing iku ora aman kanggo sing duwe lelara darah rendah. Jeruk ora aman kanggo sing duwe lelara maag, duren njalari kolesterol dhuwur.” (4)
Doni : “Kanggone kulawargaku, kabeh buah iki aman. Siji thok sing banget ora aman kanggo kasarasan.” (5)
Dina lan Rini : “Buah apa iku Don?” (6)
Doni : “Anggur abang njalari kanker (alias kantong kering)” (7)

Perangan wasana wonten ing ukara nomer ….
A (7)
B (6)
C (5)
D (4)
E (3)


37 Buah Aman Konsumsi
(1) Dina Senen esuk pinuju ngaso kapisan, sapadha siswa kelas XII-A SMA padha metu nang njaba kelas. (2) Ana sing mara kantin, uga ana sing omong-omongan sinambi lelungguhan ing ngarep kelas.
Dina : “Rin, buah apa ya sing paling aman dikonsumsi?” (3)
Rini : “Ya gedhang, ta. Ing omahku ora tau telat gedhang. Awit ora njalari lelara apa wae bisa kumat. Yen blimbing iku ora aman kanggo sing duwe lelara darah rendah. Jeruk ora aman kanggo sing duwe lelara maag, duren njalari kolesterol dhuwur.” (4)
Doni : “Kanggone kulawargaku, kabeh buah iki aman. Siji thok sing banget ora aman kanggo kasarasan.” (5)
Dina lan Rini : “Buah apa iku Don?” (6)
Doni : “Anggur abang njalari kanker (alias kantong kering)” (7)

Buah punika wonten ing salebeting teks, kajawi ….
A Blimbing wuluh
B Gedhang
C Jeruk
D Duren
E Anggur abang


38 Tegesipun bebasan ‘diwenehi ati ngrogoh rempela’ inggih menika ….
A Wis diwenehi kalonggaran isih durung trima
B Disenengi dening wong akeh
C Aweh pitulungan nanging malah gawe rekasa
D Wong asor nanging sugih kapinteran
E Wong gedhe pasulayan, wong cilik kang dadi korban


39 Tegesipun saloka ‘emprit abuntut bedhug’ inggih menika ….
A Prakara sepele wekasane ngambra-ambra
B Wis diwenehi kalonggaran isih durung trima
C Disenengi dening wong akeh
D Aweh pitulungan nanging malah gawe rekasa
E Wong asor nanging sugih kapinteran


40 Aku tansah sinau …. aku lara nang omah.
Tembung panggandheng ingkang trep kangge njangkepi ukara kasebut ….
A Sanadyan
B Amarga
C Mula
D Nanging
E Supaya

Post a Comment for "100 contoh soal ujian sekolah bahasa jawa kelas 12"